Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn