Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu trường
Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà

1. Đặc điểm, tình hình:

- Tên đơn vị: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà

- Địa điểm trụ sở chính: Số 7 Độc Lập, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh TT Huế

- Địa điểm cơ sở 2: Phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Email:  tthn.htra@thuathienhue.edu.vn

Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà được thành lập từ ngày 20 tháng 7 năm 2016 trực thuộc UBND thị xã Hương Trà trên cơ sở sáp nhập trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà, Trung tâm dạy nghề thị xã Hương Trà và Trung tâm KTTH - HN Hương Trà theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nhân sự:   Trung tâm có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nữ: 28, Trong đó: 

      Ban Giám đốc: 03; Giáo viên: 38; Kế toán: 01; Văn thư: 01; Thư viện: 01; Thiết bị: 01; nhân viên bảo vệ: 05 

  - Chi bộ: Có 31 đảng viên

  - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ: 5, ĐH: 33, CĐ: 05, TH: 04

  -Thành lập 4 tổ chuyên môn:  Tổ Hành chính- Tổng hợp, Tổ giáo vụ, Tổ đào tạo nghề-hướng nghiệp, tổ giáo dục thường xuyên

2. Vị trí và chức năng

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục, Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Nhiệm vụ

- Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

- Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

- Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

- Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường THCS, THPT tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.