Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 15 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Giám đốc

 

Họ và tên: Trần Minh Quang
Chức vụ: Giám đốc
Email:  
Điện thoại: 0543758181
Địa chỉ: Hương Xuân, Hương Trà

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

- Công tác tư vấn hướng nghiệp