Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:55 04/06/2019  

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề May công nghiệp; nghề Kỹ thuật chế biến món ăn &vệ sinh an toàn thực phẩm

 UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             

   Số:       /TB-TTGDNN-GDTX          Hương Trà, ngày 05 tháng  3   năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp đào tạo nghề May công nghiệp;

nghề Kỹ thuật chế biến món ăn &vệ sinh an toàn thực phẩm

         

Kính gửi: Đài Truyền thanh thị xã Hương Trà

                                                              

Thực hiện Quyết định số1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/11/2009 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu

 chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị xã.

 Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Hương Trà tổ chức tuyển sinh và thông báo mở lớp đào tạo nghề May công nghiệp,  KT chế biến món ăn năm 2019 như sau:

1.     Địa điểm và thời gian đào tạo:

+ Địa điểm đào tạo: Tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà;

+ Thời gian đào tạo: 03 tháng.

2. Đối tượng tham gia:  Nam từ 15 - 60 tuổi; Nữ: từ 15 - 55 tuổi.  

3. Quyền lợi người học:

          - Học viên được miễn phí hoàn toàn khóa học.

          - Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên là lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác (có hồ sơ đầy đủ và được xã, phường xác nhận). Mức hỗ trợ: Tiền ăn trong thời gian học nghề: 30.000đ/người/ngày thực học; Tiền đi lại cho học viên học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên (tính từ nơi cư trú đến địa điểm tổ chức lớp học): 200.000 đồng/người/khóa học.

          - Được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề nếu đạt yêu cầu.

- Được giới thiệu việc làm tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất… trong và ngoài thị xã sau đào tạo.

Vậy Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà rất mong Đài Truyền thanh thị xã thông báo rộng rãi đến người lao động có nhu cầu để kịp thời đăng ký tham gia.

Điện thoại liên hệ: 0234.3.758182

Nơi nhận:                       

- Như trên;                                                                                         

- Lưu: VT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Thành Ngữ

 

                                                 

Các tin khác