Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:54 04/06/2019  

Thông báo về việc tiến hành khảo sát nhu cầu đăng ký đào tạo nghề năm 2019

  UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                 

   Số:          /TB-GDNN-GDTX           Hương Trà, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v tiến hành khảo sát nhu cầu đăng ký đào tạo nghề năm 2019

                                                              

                                                              

Kính gửi:  UBND các phường, xã thuộc thị xã Hương Trà.

 

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/11/2009 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị xã. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà thông báo đến các đơn vị, tổ chức liên quan và UBND các phường, xã về các ngành nghề Trung tâm dự kiến sẽ triển khai đào tạo năm 2019 như sau:

1.     Ngành nghề, địa điểm và thời gian đào tạo:

* Các lớp phi nông nghiệp:

Stt

Ngành nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

Địa điểm tổ chức

1

May công nghiệp

03 tháng

Trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở

2

Nề hoàn thiện

2,5 tháng

Trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở

3

KT chế biến món ăn và vệ sinh ATTP

03 tháng

Trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở

4

KT sửa chữa máy kéo công suất nhỏ

02 tháng

Trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở

5

Nghệ thuật trang điểm

02 tháng

Trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở

Lưu ý thêm về địa điểm tổ chức đối với các lớp phi nông nghiệp: Nếu địa phương hoặc các cơ sở xa Trung tâm có đủ số lượng học viên để mở lớp (25 người/lớp), Trung tâm sẽ tổ chức đào tạo tại cơ sở.

* Các lớp nông nghiệp:

 

Stt

Ngành nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

Địa điểm tổ chức

1

Chăn nuôi; Thú y

02 tháng

Cơ sở địa phương       

2

Trồng hoa, rau màu

1,5 tháng

 

3

KT trồng hành lá; Dưa leo và mướp đắng; Kiệu

1,5 tháng

Cơ sở địa phương

4

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su

02 tháng

Cơ sở địa phương

5

Nuôi cá lồng nước ngọt

02 tháng

Cơ sở địa phương

 

2. Đối tượng tham gia: Người dân lao động có nhu cầu.

Nam: từ 15 - 60 tuổi; Nữ: từ 15 - 55 tuổi.

3. Quyền lợi người học:

          - Học viên là LĐNT thuộc các xã; học viên thuộc đối tượng là lao động đang còn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp đối với các phường, thị trấn được miễn phí hoàn toàn khóa học.

          - Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên là lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác (có hồ sơ đầy đủ và được các cấp có thẩm quyền xác nhận). Mức hỗ trợ: Tiền ăn trong thời gian học nghề: 30.000đ/ngày/người; Tiền đi lại cho học viên học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên (tính từ nơi cư trú đến địa điểm tổ chức lớp học): 200.000 đồng/người/khóa học.

          -  Được cấp chứng chỉ Sơ cấp hoặc Chứng chỉ đào tạo nghề nếu đạt yêu cầu.

- Được giới thiệu việc làm tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất... sau đào tạo.

Nhận được Thông báo này, đề nghị UBND các phường, xã phối hợp với các Hội, Đoàn thể ở cơ sở tiến hành khảo sát để nắm chắc các đối tượng có nhu cầu học nghề, đồng thời thống nhất lập danh sách ngành nghề đào tạo và số lượng học viên tại cơ sở gửi về Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà chậm nhất đến hết ngày 20/01/2019 (theo mẫu đính kèm) để Trung tâm có cơ sở xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề năm 2019, kịp thời báo cáo Sở Lao động TB&XH, Sở Nông nghiệp và UBND thị xã chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:                                        KT. GIÁM ĐỐC                                                                                  - Như trên;                                           PHÓ GIÁM ĐỐC   

- UBND thị xã (để b/c);                                   

- Phòng LĐTBXH thị xã

- Các ban ngành,               (để phối hợp);

  đoàn thể liên quan          

- Lưu: VT.                                                                                                      

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                     Lê Thành Ngữ

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM 2019

                   Đơn vị đăng ký: .......................................................................

 

            1. CÁC LỚP PHI NÔNG NGHIỆP

         

STT

Ngành nghề đào tạo

Số lượng đăng ký

Ghi chú

1

May công nghiệp

 

 

2

Nề hoàn thiện

 

 

 

3

KT chế biến món ăn

 

 

4

KT sửa chữa máy kéo công suất nhỏ

 

 

5

Nghệ thuật trang điểm

 

 

    

2. CÁC LỚP NÔNG NGHIỆP:

 

STT

Ngành nghề đào tạo

Số lượng đăng ký

Ghi chú

1

Chăn nuôi; Thú y

 

2

Trồng hoa, rau màu

 

 

3

KT trồng hành lá; Dưa leo và mướp đắng; Kiệu

 

 

4

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su

 

 

5

Nuôi cá lồng nước ngọt

 

 

ơ

           

3. CÁC LỚP  THUỘC NGÀNH NGHỀ KHÁC (do địa phương đề nghị):

 

STT

Ngành nghề đào tạo

Số lượng đăng ký

Ghi chú

1

 

2

 

 

                                                                              ......................., ngày......tháng.......năm 20.....

                                                                                                         Đơn vị đăng ký

                                                                                               

Các tin khác