Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tổ chuyên môn » Tổ đào tạo nghề - hướng nghiệp

Tổ đào tạo nghề - hướng nghiệp